تبلیغات
Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ - ... جریان ثابت متناهی.